Δημοσιεύσεις (Τσαντήλας Χρήστος, Πρώην Ι.Χ.Τ.ΕΛ, Ι.Β.Κ.Φ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A. Σε διεθνή περιοδικά αναφερόμενα στο Science Citation Index.

1. Tsadilas, C.D., N. Yassoglou, C. Kosmas, and Ch. Kallianou. 1994. Availability of soil boron fractions to olive trees and barley and their relationships to soil properties. Plant and Soil. 162:211-217.
2. Tsadilas, C.D., T. Matsi, N. Barbayiannis, and D. Dimoyiannis. 1995. The influence of sewage sludge application on soil properties and on the distribution and availability of heavy metal fractions. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26(15-16):2603-2619.
3. Tsadilas, C.D., V. Samaras, and D. Dimoyiannis. 1996. Phosphate Sorption by Red Mediterranean Soils from Greece. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 27(9-10):2279-2293.
4. Tsadilas, C.D., D. Dimoyiannis, and V. Samaras. 1997. Effect of Zeolite Application and Soil pH on Cadmium Sorption in Soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 28(17-18):1591-1602.
5. Tsadilas, C.D., D. Dimoyiannis, and V. Samaras. 1997. Methods of assessing boron availability to kiwifruit in high boron soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 28(11&12):973-987.
6. Tsadilas, C.D., 1997. Irrigation of Corn with Municipal Wastewater. Acta Horticulturae. 449: 699-705.
7. Tsadilas, C.D., Samaras, V., Dimoyiannis, D. 1997. Physiocochemical characteristics of Greek soils on which kiwifruit is grown in relation to their properties. Acta Horticulturae. 444: 297-302.
8. Tsadilas, C.D., D. Dimoyiannis, and V. Samaras. 1998. Boron sorption by manganese oxide-coated sand. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29(15&16):2347-2353.
9. Tsadilas C.D. and B. Evangelou. 1998. Mixed Soil/Clinoptilolite Quantity/Intensity Behaviour in Binary and Ternary K-NH4-Ca Exchange Systems. Soil Sci. 163(6):454-462.
10. Dimoyiannis, D.G., C.D. Tsadilas, and S. Valmis. 1998. Factors affecting aggregate stability of Greek agricultural soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29(9&10):1239-1251.
11. Tsadilas, C.D., K.S. Chartzoulakis. 1999. Boron Deficiency in Olive Trees in Greece in Relation to Soil Boron Concentration. Acta Horticulturae. 474: 341-344.
12. Tsadilas, C.D., Samaras, V., 1999. Influence of sewage sludge application on soil quality: I. Organic matter, pH, phosphorus, potssiunm and inorganic nitrogen. Proc. 4th Int. Conf. on Prec. Agric. PTS and B pp. 1709-1718.
13. Samaras, V., Tsadilas, C.D. 1999. Influence of sewage sludge application on soil quality: II. Heavy metals. Proc. 4th Int. Conf. on Prec. Agric. PTS and B pp. 1733-1744.
14. Tsadilas, C.D., D.G. Dimoyiannis, and V. Samaras. 1999. Sewage Sludge Usage in Cotton Crop: I. Influence on Soil Properties. Pedosphere: 9(2): 147-152.
15. Tsadilas, C.D. 2000. Soil pH influence on cadmium uptake by tobacco in high cadmium exposure. J. Plant Nutrition. 23(8):1167-1178.
16. Filcheva, E.G. and C.D. Tsadilas. 2002. Influence of Clinoptilolite and Compost on Soil Properties. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33(3&4):595-607.
17. Ponizovski, A.A. and C.D. Tsadilas. 2003. Lead(II) Retention by Alfisol and Clinoptilolite: Cation. Balance and pH Effect. 2003. Geoderma. 115(3-4): 303-312.
18. Ponizovski, A.A., D. Dimoyiannis, and C.D. Tsadilas. 2003. The Use of Zeolite for the Detoxification of Lead-Contaminated Soils. Eurasian Soil Science. 36(4):439-443.
19. Tsadilas, C.D. and P.S. Vakalis. 2003. Economic benefits from irrigation of cotton and corn with wastewater. Water Sci. Techn.: Water Supply 3(4): 223-229.
20. Hu, Z. (...), Tsadilas, C.D. 2004. Experiment of soil improvement for reclaimed subsided land with fly ash. Mining Science and Technology pp. 687-690.
21. Ponizovski, Al. and C.D. Tsadilas. 2004. Effect of Solution Composition and Flow Rate on Kinetics of Lead(II) Desorption from Alfisol. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 35(5&6): 649-664.
22. G. Liakopoulos, S. Stavrianakou, M. Filippou, C. Fasseas, C. Tsadilas, I. Drossopoulos, and G. Karabourniotis. 2005. Boron remobilization under boron deficiency in olive (Olea europaea L.) in relation to leaf and phloem mannitol levels. Tree Physiology, 25:157-165.
23. C. D. Tsadilas, Ν. A. Karaivazoglou, N. C. Tsotsolis, S. Stamatiadis, and V. Samaras. 2005. Cadmium uptake by tobacco as affected by liming, N form and year of cultivation. Environmental Pollution, Vol 134(2): 239-246.
24. Alatas, J., Tsadilas, C.D., Sgouras, J. 2005. Comparison of two methods of lime requirement determination. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36(1-3): 183-190.
25. Mitsios, Ι.Κ., E. E. Golia, and C. D. Tsadilas. 2005. Heavy metals concentration in soils and irrigation waters in Thessaly region, central Greece. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36: 487-501.
26. C. D. Tsadilas, T. Kassioti, I. K. Mitsios. 2005. Influence of liming and nitrogen forms on boron uptake by tobacco. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36: 701-708.
27. Tsadilas, C.D. and P. Kazai. 2005. Evaluation of Methods for Determination of Soil Boron Available to Apple Trees. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36: 695-700.
28. Tsadilas, C.D., I.K. Mitsios, and E. Golia. 2005. Influence of Biosoilds Application on Some Soil Physical Properties. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36: 709-716.
29. S. Stamatiadis, C. Christofides, C. Tsadilas, V. Samaras, J. Schepers, and D. Francis. 2005. Ground-sensor Soil Reflectance as Related to Soil Properties and Crop Response in a Cotton Field. Precision Agriculture. 6(4):399-411.
30. P. Vakalis, C. Tsadilas, and J. Sgouras. 2005. Influence of Amelioration of a Strongly Acid Soil with Calcareous Materials and Sewage Sludge on Wheat Yield and the Economic Results. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36: 2677-2686.
31. Tsadilas, C.D., Karaivazoglou, N.A., Tsotsolis, N.C., Stamatiadis, S., Samaras, V. 2005. Cadmium uptake by tobacco as affected by liming, N form and year of application. Environ. Pollution, 134(2): 239-246.
32. S. Stamatiadis, C. Christofides, C. Tsadilas, V. Samaras and J. Schepers. 2006. Natural Abundance of Foliar N as an indicator of Nitrogen deficiency in fertilized cotton. Journal of Plant Nutrition, 29:113-125.
33. C.D. Tsadilas and G. Argyropoulos. 2006. Effect of clinoptilolite addition to soil on wheat yield and nitrogen uptake. Commun. Soil Sci. Plant Anal.37: 2691-2699.
34. S. Stamatiadis, D. Taskos, C. Tsadilas, C. Christofides, E. Tsadila and J. S. Schepers. 2006. Relation of ground-sensor canopy reflectance to biomass production and grape color in two merlot vineyeards. American Journal of Enology and Viticulture 57(4):415-422.
35. N.A. Karaivazoglou, N.C. Tsotsolis, and , C.D. Tsadilas. 2007. Influence of liming and form of nitrogen fertilizer on nutrient uptake, growth, yield, and quality of Virginia (flue-cured) tobacco. Field Crops Research 100(1):52-60.
36. J. Sgouras, C.D. Tsadilas, N. Barbayiannis and N. Danalatos. 2007. Physiochemical and mineralogical properties of red Mediterranean soils from Greece. Commun. Soil Sci. Plant Anal. Vol. 38: 695-711.
37. Antoniadis, V., C. D. Tsadilas, and S. Stamatiadis. 2007. Effect of Dissolved Organic Carbon on Zinc Solubility in Incubated Biosolids-amended Soils. Journal of Environmental Quality 36:379-385.
38. Daniel Bucur, Gerard Jitareanu, Costica Ailincai, Christos Tsadilas, Despina Ailincăi, and Adrian Mercus. 2007. Influence of soil erosion on water, soil, humus and nutrient losses in different crop systems in the Moldavian Plateau, Romania. Journal of Food Agriculture and Environmemt, Vol 5(2): 84-87.
39. Stamatiadis S., C. Christofides, E. Tsantila, D. Taskos, C. Tsadilas, and J. Schepers. 2007. Relationship of Leaf stable Isotopes (δ13C and δ15N) to Biomass Production in Two Fertilized Merlot Vineyards. American Journal of Enology and Viticulture 58:(1):67-74.
40. Antoniadis, V.,C. Tsadilas, and D.J. Ashworth. 2007. Monometal and competitive adsorption of heavy metals by sewage sludge-amended soil. Chemosphere 68:489-494.
41. Antoniadis, V. and C.D. Tsadilas. 2007. Sorption of cadmium, nickel, and zinc in mono- and multimetal systems. Applied Geochemistry 22(11): 2375-2380.
42. Shaheen, S. M., C. D. Tsadilas, and S. Stamatiadis. 2007. Inorganic phosphorus forms in Entisols and Aridisols from Egypt. Geoderma 142: 217-225.
43. Samaras, V., C.D. Tsadilas, and S. Stamatiadis. 2008. Effects of repeated application of municipal sewage sludge in a cotton field: Effects on soil fertility, crop yield, and nitrate leaching. Agron. J. 100: 477-483.
44. Christos Tsadilas, Sabry Shaheen, V. Samaras, D. Gizas, and Zh. Hu. 2009. Influence of fly ash application on copper and zinc sorption by acidic soil amended with sewage sludge. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 40(1-6): 273-284. DOI: 10.1080/00103620802623463.
45. E. Tsadila, C. Tsadilas, S. Stamatiadis, J. Sgouras, and N. Christodoulakis. 2009. Investigation of Soil Property Changes and Olive Tree Stress as Caused by Excessive Sewage Sludge Application. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 40(1-6): 514-525.
46. Shaheen, S.M., Tsadilas, C.D. . 2009. Concentration of lead in soils and some vegetable plants in north Nile Delta as affected by soil type and irrigation water. Commun. Soil. Sci. Plant Anal. 40(1-6): 327-344.
47. Shaheen, S.M., Tsadilas, C.D., Eskridge, K.M. 2009. Effect of common ions on phosphorus sorption and lability in Greek alfisols with different pH. Soil Sci. 174|(1): 21-26.
48. Shaheen, S., C.D. Tsadilas, Th. Mitsibonas, and M. Tzouvalekas. 2009. Distribution Coefficient of Copper in different soils from Egypt and Greece. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 40(1-6): 214-226. DOI: 40(1-6): 214-226.
49. Samaras, V., C.D. Tsadilas, and J.T. Tsialtas. 2009. Use of Treated Wastewater as Fertilization and Irrigation Amendment in Pot-grown Processing Tomatoes. Journal of Plant Nutrition 32(5): 741-754.
50. Antoniadis, V., Tsadilas, C.D., Dalias, P. 2010. Evaluation of sewage sludge as a soil amendment in relation to nitrate leaching. Agrochimica 54(2): 91-102.
51. Samaras, V. C.D. Tsadilas, S. Stamatiadis, and S. Nortcliff S. 2010. Effects of biosolids from tomato-processing on soil fertility and wheat growth in a Greek alfisol. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 173(2): 252-259.
52. Stamatiadis, S., D. Τaskos, E. Tsadila, C. Christofides, C. Tsadilas, James Schepers. 2010. Comparison of passive and active sensors for estimation of vine biomass production. Precision Agriculture. 11(3): 306-315..
53. Stamatiadis, S., C. Tsadilas, and J.S. Schepers. 2010. Ground-based Canopy Sensing for Detecting Effects of Water Stress in Cotton. Plant and Soil 33(1): 277-287.
54. Shaheen, S. and C.D. Tsadilas. 2010. Influemce of Fly Ash and Sewage Sludge Application on Cadmium and lead Sorptionby an Acidic Alfisol. Pedosphere: 20(4): 436-445.
55. Antoniadis, V., C. Tsadilas, and V. Samaras. 2010. Trace element avialabilityin a sewage sludge amended cotton grown Mediterranean soil. Chemosphere. 80(11): 1308-1313.
56. Tsadilas, C.D. and S.M. Shaheen. 2010. Distribution of total and AB-DTPA-extractable soil vanadium from Greece and Egypt and their correlation with soil properties. Soil Sci. 175(11): 535-543.
57. Tsadilas, C.D. 2011. Heavy metal forms in biosolids, Soils, and Biosolid-Amended Soils. Dynamics and Bioavailability of Heavy Metals in the Root zone. Pp. 271-291.
58. Tsadilas, C., Samaras, V., Stamatiadis, S. 2012. Irrigation and Nitrogen Fertilization Effects on Soil Chemical Properties and Cotton Yield. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 43(1-2): 190-196.
59. Tsadila, E., Evangelou, L., Tsadilas, C., Giourga, C., Stamatiadis, S. 2012. Land Use Effect on selected soil quality parameters. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 43(3): 595-604.
60. Christos D. Tsadilas, Vasilios G. Samaras, Stamatis I. Stamatiadis. 2012. Irrigation and fertilization effects on soil chemical properties. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 43(1-2): 190-196.
61. Shaheen, S.M. and C. D. Tsadilas. 2013. Utilization of biosolids in production of bioenergy crops. I: Impact of Application Rate on Canola Biomass, Soil Properties and Nutrient Availability. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 44 (1-4): 243-258.
62. Stamatiadis S., Evangelou L., Blanta A., Tsadilas C., Tsitouras A., Chroni C., Christofides P., Tsadila E, Samaras V. and Dalezios N. 2013. Satellite visible-NIR reflectance correlates to soil N and C content in three fields of the Thessaly Plain (central Greece). Commun. Soil Sci. Plant Anal. 41(1-4):28-37.
63. Shaheen, S.M. and C. D. Tsadilas. 2013. Phosphorus Sorption and Availability to Canola Grown in an Alfisol Amended With Various Soil Amendments. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 41(1-4): 89-103.
64. Noulas, C., Vlachostergios D., and Tsadilas C. 2013. Assessment of phosphorous supply rate to common vetch (Vicia sativa L.) by using ion exchange membranes. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 44(1-4): 275-286.
65. Tsadilas, C.D. and S. M. Shaheen. 2013. Utilization of biosolids in production of bioenergy crops II: Impact of application rate on bioavailability and uptake of trace elements by canola. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 44 (1-4): 259-274.
66. Shaheen, S.M., Tsadilas, C.D., Rinklebe, J. 2013. A review of the distribution coefficients of trace elements in soils: Influence of sorption system, element characteristics, and soil colloidal properties. Advances in Colloid and Interface Science. 201-202: 43-56.
67. Shaheen, S.M., Hooda, P., Tsadilas, C.D. 2014. Opportunities and challenges in the use of coal fly ash for soil improvements – A review. J. Environ. Manag. 145: 249-267.
68. Evangelou, E., Dalias, P., Giourga, C., Tsadilas, C. 2014. Effect of Land-Use History on Soil Carbon and Nitrogen in a Mediterranean Catchments: The Case of Pinios. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 45(17): 2330-2340.
69. Y. Panagopoulos, C. Makropoulos, A. Gkiokas, M. Kossida, L. Eyvangelou, G. Lourmas, S. Michas, C. Tsadilas, S. Papageorgiou, V. Perleros, S. Drakopoulou, and M. Mimikou. 2014. Assessing the cost-effectiveness of irrigation water management practices in water stressed agricultural catchments: The case of Pinios. Agricultural Water Management. 139:31-42.
70. S. Stamatiadis, L. Evangelou, J-C. Yvin, C.D. Tsadilas, J.M.G. Mina, and F. Cruz. 2015. Responses of winter wheat to Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol. extract application under the effect of N fertilization and water supply. Journal of Applied Phycology 27(1): 589-600.
71. Tsadilas, C., M. Tziouvalekas, E. Evangelou, and A. Tsitouras. 2014. One century of the discovery of arsenicosis in Latin America (1914-2014): As 2014-Proceedings of the 5th International Congress on Arsenic in the Environment.
72. Tsadilas, C., V. Samaras, E. Evangelou, S. M. Shaheen. 2014. Influence of fly ash and sewage sludge application on wheat biomass production, nutrients availability, and soil properties. Int.J. Coal Sci. Technol. DOI 10.1007/s40789-014-0027-0.
73. Vokou, D., P.G. Dimitrakopoulos, N. Jones, A. Damialis, N. Monokrousos, J. Pantis, A.D. Mazaris, The Natura-2000 Committee (2010-2013) Menbers. 2014. The years of co-management in Greek protected areas: an evaluation. Biodivers Conserv. DOI 10.1007/s10531-014-0751-1.
74. Shaheen, S.M, J. Rinklebe, and C.D. Tsadilas. 2014. Fractionation and Mobilization of Toxic Elements in Floodplain Soils from Egypt, Germany, and Greece: A Comparison Study among Three Representative Surface Samples. Eurasian Soil Science (in English) and Pochvovedenie Journal (in Russian) 48(12): 1317-1328..
75. Shaheen, S.M., C.D. Tsadilas and J. Rinklebe. 2015. Immobilization of soil copper using organic and inorganic amendments. J. Plant Nutr. Soil Sci. DOI: 10.1002/pln.201400400.
76. Shaheen,S.M., C.D. Tsadilas, H. Rupp, J. Rinklebe, and R. Meissner. 2015. Distribution of cadmium and zinc in different soils in mono-metal and competitive systems. J. Plant Nutr. Soil Sci. 178(4): 671-678.
77. Stamatiadis, S., C.Tsadilas, V. Samaras, J.S. Schepers, K. Eskridge. 2015. Nitrogen uptake and N-use efficiency of Mediterranean cotton under varied deficit irrigation and N fertilization. European Journal of Agronomy 73: 144-151.
78. Tsadilas, C.D. and Evangelou, E. 2016. Coal Fly Ash Utilization for Boron Managemnt in Soils, Plants and Waters. ENVIRONMENTAL MATERIALS AND WASTE: RESOURCE RECOVERY AND POLLUTION PREVENTION. Pp. 647-663.
79. Argiri A. and Tsadilas, C.D. 2016. Bioaccumulation of Heavy Metals from Soils into Alfalfa. Research Journal of pharmaceutical biological and chemical Sciences. 7(6):2981-2989.
72. Ntinas, G.K.,Neumair, M., Tsadilas, C.D.. and Meyer, J. 2016. Carbon footprint and cumulative energy demand of greenhouse and open-field tomato cultivation systems under Southern and Central European climatic conditions. J. Cleaner Emviron. , doi: 10.1016/ j.jclepro.2016.10.106.
73. Evangelou, Ε., C. Tsadilas, N. Tserlikakis, A. Tsitouras, and A. Kyritsis. 2016. Water Footprint of Industrial Tomato Cultivations in the Pinios River Basin: Soil Properties Interactions. Water (8): 515; doi:10.3390/w8110515.
74. Stamatiadis, S., Tsadilas, C., Samaras, V., Shepers, J.S., Eskridge, K. 2016. Nitrogen uptake and N-use efficiency of Mediterranean cotton under varied irrigation and N fertilization. European J. of Agronomy 73: 144-151.
75. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016. Soils of Greece. Pp. 1-113.
76. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016. Soil Research. Soils of Greece. Pp. 97-100.
77. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016. Land Degradation and Desertification. Soils of Greece. Pp. 87-96.
78. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016. Specific Characteristics of Alluvial Soils. Soils of Greece. Pp. 67-69.
79. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016. Recent Lacustrine and Organic Soils. Soils of Greece. Pp. 61-66.
80. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016.Soils on Clay Deposits and Conglomerates. Soils of Greece. Pp. 55-59.
81. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016.Residual Soils on Mountains and Hills. Soils of Greece. Pp. 27-51.
82. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016.Soil Classification. Soils of Greece. Pp. 19-25.
83. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016.Soil Forming Factors. Soils of Greece. Pp. 7-17.
84. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016.The Soils of Greece - Introduction. Soils of Greece. Pp. 1-6.
85. Yassoglou, N., Tsadilas, C. and Kosmas, K. 2016. The Soils of Greece - Preface. Soils of Greece. Pp. IX+.
86. Stamatiadis, S., J.S. Schepers, E. Evangelou, C. Tsadilas, A. Glampedakis, M. Glampedakis, N. Dercas, N. Spyropoulos, N. R. Dalezios, K. Eskridge. 2017. Variable-rate nitrogen fertilization of winter wheat under high special resolution. Prec. Agric. 1-18.
87. Ntinas, G., Neumair, M., Tsadilas, C.D., Meyer, J. 2017. Carbonfoot print and cumulative energy demand of greenhouse and open-field tomato cultivation systems. Journal of Cleaner Environment. 142: 3617-3626.
88. Shaheen, S.M. C.D. Tsadilas, N.K. Niazi, Z. Hseuf, Y. Sik Ok. M. Selimi, J. Rinklebe. 2018. Impact of biosolid application rates on competitivesorption and distribution coefficients of Cd, Cu, Ni,Pb, and Zn in an Alfisol and an Entisol. Process Safety and Environmental Protection https://doi.org/10.1016/j.psep.2017.10.013.
89. Stamatiadis, S., Shepers, J.S., Evangelou, E., Tsadilas, C., Glempedakis, A., Glampedakis, M., Dercas, N., Spyropoulos, N., Dalezios, N., and Esktridze, K. 2018. Variable-rate nitrogen fertilization of winter wheat under high spatial resolution. Prec. Agr. 19(3): 570-587.
90. Hoek et al. 2018. A review of exposure assessment methods for epidemiological studies of health effects related to industrially contaminated sites. Epidemiol Prev 2018; 42 (5-6) Suppl 1:21-36. doi: 10.19191/EP18.5-6.S1.P021.085.
91. Antoniadis, V., Shaheen, S.M., Tsadilas, C, Selim, M.H. and Ringlebe, J. 2018. Zinc sorption by different soils as affected be selective removal of carbonate and hydrous oxides. Applied Geoch. 88:49-58.
92. Tsadilas, C., Raptis, P., Tsitouras, A., and Tziouvalekas, M. 2018. Characterizartion of Pinios river delta soils in Greece cultivated with kiwifruit. Acta Hortic. 1218: 443-449.
93. Tsadilas, C.D., Hu, Z. Bi, Y., and Nikoli, T. 2018. Utilization of coal fly ash and sewage sludge in agriculture and for reconstruction of soils in disturbed lands: results of case studies from Greece and China. 2018. Int. J. Coal Sci. 5(1): 64-69.
94. Evangelou, E., Tsadilas, C, Tziouvalekas, M., Nikoli, T. 2019. Municipal sewage sludge application on cotton cultivations. Effect on yields, soil chemical properties and heavy metal concentrations. Global Nest J. 21(40: 466-470.
95. Fyllas, N.M. ... Tsadilas, C.D., ....2020. Functional Trai Variation Among Species and Plant Functional Types in Mountainous Mediterranean Forests. Frontiers in Plant Science, 11, 212.
96. Stamatiadis, S. (...), Tsadilas, C.D., (...). 2020. Variable rate application of high spatial resolution can improve cotton N-use afficiency and profitability. Prec. Agric. 21(3): 695-712.
97. Evangelou, E., (...), Tsadilas, C., Nikoli, T. 2020. Evaluation of sensor-based field-scale spatial application of granular N to maize. Precision Agric. 2020. 21(5): 1008-10026.
98. Evangelou, E., C. Tsadilas, and C. Giourga. 2021. Seasonal variation of soil microbial biomass carbon and nitrogen as affected by land use in a Mediterranean agro ecosystem. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 53(3):222-234.
99. Tsadilas, C.D., E. Evangelou, T. Nikoli, and M. Tziouvalekas. 2022. Determination of critical value of available soil phosphorus for wheat (Triticum Aestivum L.) in calacareous soils from Greece. Journal of Applied Life Sciences and Environment. 3(187): 322-332.
100. Tsadilas, C. 2022. Nitrate handbook: Environmental, agricultural, and health effects (Book) pp.1-426.
101. Tsadilas, C.D., M. Tziouvalekas, E. Evangelou, C. Petsouls, and A. Peppas. 2022. Inorganic nitrogen ions of surface and ground waters of Sterea Hellas, Central Greece: A case study pp. 209-233 in C. Tsadilas (Ed.) Nitrate handbook: Environmental, agricultural, and health effects, CREC Press Taylor and Francis Group.
102. Evangelou, E. and C. Tsadilas. 2022. Nitrate management by using innovative techniques pp. 137-161 in C. Tsadilas (Ed.) Nitrate handbook: Environmental, agricultural, and health effects, CREC Press Taylor and Francis Group.

 ΒΙΒΛΙΑ

1. Yassoglou, N., C.D. Tsadilas, and C. Kosmas. 2017. The Soils of Greece. Springer. ISSN 2211-1255. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-53334-6.
2. Christos Tsadilas, Jörg Rinklebe, Magdi Selim (Eds.). 2018. Nickel in Soils and Plants
1st Edition. CRC Press. ISBN 9781498774604. 391 p. https://www.routledge.com/Nickel-in-Soils-and-Plants/Tsadilas-Rinklebe-Selim/p/book/9780367571207
3. Christos Tsadilas. 2020. Nitrate Handbook: Environmental, Agricultural, and Health Effects (Ed.). 446 p. (https://www.routledge.com/Nitrate-Handbook-Environmental-Agricultural-and-Health-Effects/Tsadilas/p/book/9780367338220).
4. Kouloubis P., Tsadilas, C. 2007. Handbook of Good Agricultural Practice for Utilization of Municipal Sewage Sludge. Published by Ministry of Rural Development and Foods p. 172, Athens, Greece. ISBN: 978-960-00-2015-I (in Greek).
5. Kouloubis P., Tsadilas, C. 2007. Good Agricultural Practice for Utilization of Municipal Sewage Sludge [Executive Summary], Published by Ministry of Rural Development and Foods p. 52, Athens, Greece, ISBN: 978-960-002014-4 (in Greek).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Tsadilas, C.D. 2001. Soil pH Effect on the Distribution of Heavy Metals Among Soil Fractions. In A. Iskandar (ed.) Environmental Restoration of Metal Contaminated Soils. Lewis Publ. pp. 107-119.
2. Tsadilas, C.D. and N. Barbayiannis. 2001. Testing Soils for Determining Fertilizer Needs of Horticultural Crops. In R. Dris, R. Niskanen, and M. Jain (eds.) Crop Management and Postharvest Handling of Horticultural Products Vol. 1: Quality Management. Science Publishers, Inc. Enfield (NH) USA, Plymouth, UK. pp. 13-36.
3. Tsadilas, C.D. 2004. Diagnosis, prediction and control of boron deficiency in olive trees. In R. Dris, and M. Jain (eds.) Production Practices and Quality Assessment of Food Crops, Vol. 2, Plant Mineral Nutrition and Pesticide Management. pp. 129-137. Kluwer Academic Publishers.
4. Tsadilas, C.D., E. Tsantila, V. Antoniadis, and S. Stamatiadis. 2006. Influence of Fly Ash Application on Heavy Metal Forms and Their Availability. In Prasad, Sajwan and Naidu (Eds.) Trace Elements in the Environment, CRC Press LLC, pp. 63-75.
5. Antoniadis, V., C.D. Tsadilas, V. Samaras, and J. Sgouras. 2006. Availability of Heavy Metals Applied to the Soil Through Sewage Sludge. In Prasad, Sajwan and Naidu (Eds.) Trace Elements in the Environment, CRC Press LLC , pp. 39-61.
6. Matsi, Th. and C.D. Tsadilas. 2006. Coal Fly Ash Application to Soils and its Effects on Boron Availability to Plants. In Prasad, Sajwan and Naidu (Eds.) Trace Elements in the Environment, CRC Press LLC, pp. 3-23.
7. S. Stamatiadis, C. Tsadilas and J. S. Schepers. 2004. Real-Time Crop Sensors. In S. Stamatiadis, J.M. Lynch, and J.S. Schepers (Eds.) Remote Sensing for Agriculture and the Environment. “έλλα” Publishers. Larissa, Greece pp. 128-135.
8. Tsadilas, C.D. 2011. Heavy Metals Forms In Biosolids, Soils And Biosolid - Amended Soils. In Magdi Selim (Ed.) Dynamics and Bioavailability of Heavy Metals in the Rootzone, CRC Press, Taylor and Francis Group Boca Raton London New YORK. Pp. 271-291.
9. Shaheen, S. and C. Tsadilas, Y.S. Ok, and J. Rinklebe. 2014. Soil-Plant Interactions of metals in temporary waterlogged soils. Taylor & Francis Group /CRC Press (in press).
10. S. Shaheen and C.D. Tsadilas, C.D. 2014. Influence of phosphates on fractionation, Mobility, and bioavailability of Soil Metal(loid)s. In H. Magdi Selim (Ed.) Phosphtae in Soils – Interaction with Micronutrients, Radionuclides and Heavy Metals. Taylor & Francis Group /CRC Press pp. 169-201.
11. C.D. Tsadilas and Eleftherios Evangelou. 2015. Coal fly ash utilization for boron management in soils, plants, and waters. In M.N.V. Prasad and Kaimin Shih (Eds.) Environmental Materials and waste – Resource Recovery and Pollution Prevention Publishers: Elsevier Academic Press, pp. 647-663.
12. C.D. Tsadilas. 2018. Nickel forms in soils. In C.D. Tsadilas et al. (Eds.) Nickel in soils and plants, part of the series “Advances in Soil Science” M.H Selim (Ed.) CRC Press T&f Group. Pp. 129-142.
13. S.M. Shaheen, S. Antic-Mladenovic, S.-L. Wang, N.K. Niazi, C.D. Tsadilas, Y.S. Ok., and J. Rinklebe. 2018. Nickel mobilization/Immobilization and phytoavailability in Soils as Affected by Organic and Inorganic Amendments. In C.D. Tsadilas et al. (Eds.) Nickel in soils and plants, part of the series “Advances in Soil Science” M.H Selim (Ed.) CRC Press T&f Group. Pp. 265-292.
14. C.D. Tsadilas. 2019. Inorganic nitrogen ions of surface and ground waters of Sterea Hellas, central Greece. - A case study. In C.D. Tsadilas (Ed.) Nitrate Handbook: Environmental, Agricultural, and Health Effects (Ed.). CRC Press.
15. Evangelou, E., S. Stamatiadis, J. Shepers, and C. Tsadilas. 2021. Nitrate management by using innovative techniques. In C.D. Tsadilas (Ed.) Nitrate Handbook: Environmental, Agricultural, and Health Effects (Ed.). CRC Press.
16. Tsadilas, C. and E. Evangelou. 2022. Fly ash from coal combustion produced in Greece: A review. pp. 74-85 In M.M. El Nady, (Ed.) Recent Trends in Chemical and Material Sciences Vol. 6, 12 https://doi.org/10.9734/bpi/rtcams/v6/1887A. ISBN 978-93-5547-050-8 (Print) ISBN 978-93-5547-058-4 (eBook) DOI: 10.9734/bpi/rtcams/v6.

B. Πλήρεις εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

1. Tsadilas, C.D., V. Samaras, D. Dimoyiannis, and Th. Mitsibonas. 1997. Physicochemical characteristics of Greek soils on which kiwifruit are grown in relation to their nutrition. Proc. 3rd International Symposium on Kiwifruit, No 152. AUT, GSHS, ISHS. Thessaloniki, Greece. Acta Horticulturae. 1:297-302.
2. Tsadilas, C.D. 1997. Irrigation of corn with municipal wastewater. Acta Horticulturae. 449(2):699-706.
3. Tsadilas, C.D., V. Samaras, and J. Varvaroussis. 1996. Liming of acid soils. I. Influence on wheat yield and availability of soil nutrients. Proc. XVIII International Grassland Congress, Grasslands 2000, Winnipeg, Manitoba & Saskatoοn, Saskatchewan, Canada, June 8-19, 1997.
4. Τsadilas, C.D. 1997. Impacts of waste water reuse on some soil properties. Proceedings ‘Water Management, Salinity, and Pollution Control towards Sustainable Irrigation in the Mediterranean Region’. Sept. 22-26, 1997, Valenzano (Bari) Italy. IV:213-225.
5. Tsadilas, C.D., N. Voulgarakis, and N. Theophilou. 1997. Zeolite influence on nitrogen uptake by wheat. Proc. 5th International Conference on the Occurrence, Properties, and Utilisation of Natural Zeolites, Ishia (Naples) Italy, Sept. 21-29, 1997. pp. 301-303.
6. Tsadilas, C., Samaras, V., Simonis, A., and Setatou, H. 1998. Changes in DTPA-extractable iron, zinc, manganese, and copper after soil liming. Proc. of the 16th World Congress of Soil Science. Montpellier 20-26/08/1998. Scientific Registration no 776, Symposium no 6.
7. Simonis, A., Setatou, H., and Tsadilas, C.. 1998. Potassium fixation in soils and recovery of fertiliser potassium by the plants. Proc. οf the 16th World Congress of Soil Science. Montpellier 20-26/08/1998. Scientific Registration no 1164, Symposium no 13B.
8. Chouliaras, N., Claude, V.J., and Tsadilas, C. 1998. Speciation of phosphate, Fe, Zn, Mn, Cu and their availability in soils amended with sewage sludge. Proc. of the 16th World Congress of Soil Science. Montpellier 20-26/08/1998. Scientific Registration no 240, Symposium no 6.
9. Samaras, V. and C. D. Tsadilias. 1999. Recycling of municipal wastes in agriculture I. Sewage sludge application to corn. Proc. of R'99 4th World Congress, February 2-5, 1999 Geneva, Switzerland. V:258-262.
10. Tsadilas, C.D. 1999. Recycling of municipal wastes in agriculture II. Irrigation of corn with treated municipal wastewater. Proc.of R'99 4th World Congress, February 2-5, 1999, Geneva, Switzerland. V:263-268.
11. Tsadilas, C.D. and K. Chartzoulakis. 1999. Boron Deficiency in Olive Trees in Greece in Relation to Soil Boron Concentration. Acta Horticulturae. 474(1):293-296.
12. Tsadilas, C.D. and V. Samaras. 1998. Influence of Sewage Sludge Application on Soil Quality: I. Organic Matter, pH, Phosphorus, Potassium, and Inorganic Nitrogen. Proc. of the 4th International Conference on Precision Agriculture, St. Pault, Minnesota, July 19-22, 1999. ASA, CSSA, SSSA. pp. 1709-1718.
13. V. Samaras and C.D. Tsadilas. 1998. Influence of Sewage Sludge Application on Soil Quality: II. Heavy Metals. Proc. of the 4th International Conference on Precision Agriculture, St. Pault, Minnesota, July 19-22, 1999. ASA, CSSA, SSSA. pp. 1733-1740.
14. C.D. Tsadilas. 2000. Amelioration of strongly acid soils using refuse sugarbeet lime, quicklime, and municipal sewage sludge. Influence on wheat yield and nutrient uptake. In: Lu Xinshe (Ed.) Mine Land Reclamation and Ecological Restoration for the 21th Century. Proc. of International Symposium on Land Reclamation, Beijing, May 16-18, 2000. pp. 307-316.
15. Dimoyannis, D., C.D. Tsadilas, and A.A. Ponizovsky. 2001. Remediation of lead contaminated soils with zeolite. Int. Symp. Functions of Soils in the Geosphere - Biosphere Systems. Moscow, Russia, Aug. 26-29, 2001.
16. Tsadilas, C. D., V. Samaras, P. Kazai, and J. Sgouras. 2002. Fly ash and sewage sludge application on an acid soil and their influence on some soil properties and wheat biomass production. Proceedings of the 2002 International Soil Conservation Organization. Beijing, China, May 26-31, 2002, Vol. III:118-123.
17. Tsadilas, C.D. 2002. Municipal sewage sludge application in cotton. Influence on yield and soil quality. Proceedings of the Joint CIWEM and Aqua Enviro Technology Transfer 7th European Biosolids and Organic Residuals Conference. Paper 19, pp. 1-9.
18. S. Stamatiadis, D. Taskos, E. Tsadila, C. Christofides, C. Tsadilas, and J.S. Schepers. 2007. Proximal remote sensing: Technological advances and applications in vineyards. Proceedings of the 6th European Conference on Precision Agriculture, 3-6 June, 2007, Skiathos, Greece. (Tα πρακτικά σε CD).
19. Tsadilas, C.D., V. Samaras, and E. Evangelou. 2013. Agricultural utilization of sewage sludge. Application to wheat. Proceedings of the IV International Symposium “Agrosym 2013”. Pp. 855-860.

Περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων
1. Chouliaras, N., C.D. Tsadilas, K. Tsitsias, and D. Dimoyiannis, 1995. The Influence of Sewage Sludge Application on Some Chemical Properties of A and B Horizons in a Red Mediterranean Soil. Proc. 3rd Intern. Meeting on Red Med. Soils, Chalkidiki, Greece. pp. 199-200.
2. Tsadilas, C.D. 1996. Irrigation of cotton and maize with treated waste water. Proceedings of 4th ESA Congress, July 7-11, 1996, Veldhoven - Wagenigen The Netherlands. I:124-125.
3. Evangelou, V.P., C.D. Tsadilas, and N. Barbayiannis. 1996. Binary and Ternary NH4-K-Ca Exchange Behavior. Agronomy Abstracts 1996, Annual Meeting, ASA, CSA, SSSA. Indianapolis, Indiana Nov. 3-8, 1996. p. 213.
4. Tsadilas, C.D. 1997. Soil pH Effect on the Distribution of Heavy Metals Among Soil Fractions. Proc. Of the 4th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Univ. of California, Berkeley, 1997. USA. June 23-26, 1997. pp. 505-506.
5. Samaras, V. and C.D. Tsadilas. 1997. Distribution and Availability of Six Heavy Metals in a Soil Treated with Sewage Sludge. Proc. of the 4th International Symposium on the Biogeochemistry of Trace Elements. Univ. of California, Berkeley, 1997. USA. June 23-26, 1997. pp. 145-146.
6. Tsadilas, C.D., D.G. Dimoyiannis, and V. Samaras. 1997. Sewage sludge usage in cotton crop. I. Influence on soil properties. Abstracts Proc. of the International Symposium on Soil, Human, and Environment Interactions. Institute of Soil Science, Academia Sinica, Nanjing, China. May 4-11, 1997. pp. 72-73.
7. Tsadilas, C., Setatou, H., and Simonis, A. 1997. Use of municipal wastes for fertilisation. II. Irrigation and fertilisation with treated municipal wastewater. Congress Guide and Abstracts of the 11th World Fertiliser Congress, September 7-13, 1997, Gent - Belgium. p. 306.
8. Samaras, V., Tsadilas, C., Setatou H., and Simonis, A. 1997. Use of municipal wastes for fertilisation. I. Sewage sludge application on cotton. Congress Guide and Abstracts of the 11th World Fertiliser Congress, September 7-13, 1997, Gent - Belgium. p. 269.
9. Setatou, H., Samaras, V., Tsadilas, C., and Simonis, A. 1997. Limiting factors affecting growth and fiber characteristics of Greek cotton varieties Congress Guide and Abstracts of the 11th World Fertiliser Congress, September 7-13, 1997, Gent - Belgium. p. 276.
10. Tsadilas, C., and Chartzoulakis, K. 1998. Boron deficiency in olive trees in Greece in relation to soil boron concentration. Abstracts Book of the 3rd International Symposium on Olive Growing, September 22-26, 1997, Chania - Crete - Greece. p. 134.
11. Tsadilas, C.D. and N. Chouliaras. 1997. Influence of pH manipulation on soil iron forms. Abstracts Book of the International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. July 20-25 1997, Universitat Honheim Stuttgard, Germany. p. 6.
12. Simonis. A.D., H.B. Setatou, N. Gantidis, and C.D. Tsadilas .1997. Recovery by plants and exchange resin of fertilizer potassium fixed by soils. Abstracts book of 1997 International Soil and Plant Analysis Symposium, August 2-7, 1997, Minneapolis, Minnesota, USA. p.170.
13. Simonis, A.D., H.B. Setatou, C.D. Tsadilas, and N. Gantidis. 1997. Determination of available phosphorus and potassium in soils by the resin technique. Abstracts book of 1997 International Soil and Plant Analysis Symposium, August 2-7, 1997 Minneapolis, Minnesota, USA. p. 177.
14. Tsadilas, C.D., D. Dimoyiannis, and A.D. Simonis. 1997. Boron sorption by red Mediterranean soils. Abstracts book of 1997 International Soil and Plant Analysis Symposium, August 2-7, 1997 Minneapolis, Minnesota, USA. p. 182.
15. Tsadilas, C.D., V. Samaras, and A.D. Simonis. 1997. Methods of determination of available soil boron to apples. Abstracts book of 1997 International Soil and Plant Analysis Symposium, August 2-7, 1997 Minneapolis, Minnesota, USA. p. 183.
16. Tsadilas, C.D., N. Gantidis, and A.D. Simonis. 1997. Use of dilute hydrochloric acid alternatively to hot water extraction procedure of available boron. Abstracts book of 1997 International Soil and Plant Analysis Symposium, August 2-7, 1997 Minneapolis, Minnesota, USA. p. 183.
17. Simonis, A.D., C.D. Tsadilas, and N. Gantidis and H.B. Setatou. Phosphorus fixation parameters in representative soils and their relationship to soil properties. Abstracts book of 1997 International Soil and Plant Analysis Symposium, August 2-7, 1997 Minneapolis, Minnesota, USA. p. 189.
18. Simonis, H. Setatou, and C.D. Tsadilas. 1999. Phosphorus Fixation Parameters in Greek Red Mediterranean Soils and Their Relationship to Soil Properties. Proceedings of the 6th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate. July 4-9, Barcelona, Spain. pp. 344-34 (extended abstract).
19. Filcheva, E., C.D. Tsadilas, V. Samaras, and K. Chakalov. 1999. Soil Amendment with Sewage Sludge and Zeolite. I. Influence on Soil Organic Matter. Proceedings of the 6th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate. July 4-9, Barcelona, Spain. pp. 870-872 (extended abstract).
20. Tsadilas, C.D., V. Samaras, E. Filcheva, and K. Chakalov. 1999. Soil Amendment with Sewage Sludge and Zeolite. II. Influence on Nutrient Uptake by Barley and Soil Properties. Proc. of the 6th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate. July 4-9, Barcelona, Spain. pp. 357-359 (extended abstract).
21. Ponizovski, A. and C.D. Tsadilas. 2001. Lead(II) Sorption by Soil and Clinoptilolite Zeolite: Impact of pH on Cation Balance. Sixth Intern. Conf. On the Biogeochemistry of Trace Elements. July 29 – August 2, 2001. Guelph, Ontario, Canada pp. 218 (extended abstract).
22. Ponizovski, A. and C.D. Tsadilas. 2001. Kinetics of Lead(II) Desorption from Contaminated Soil in a Thin Fow Experiment. Sixth Intern. Conf. On the Biogeochemistry of Trace Elements. July 29 – August 2, 2001. Guelph, Ontario, Canada pp. 140 (extended abstract).
23. Dimoyiannis, D., Tsadilas, C.D., and Ponizovski, A.A. 2001. Remediation of Lead Contaminated Soils with Zeolite. Proceedings of the International Conference “Functions of Soils in the Geosphere-Biosphere Systems” Moscow Lomonosov State University, Moscow Russia August 27-30, 2001. pp. 284.
24. Tsadilas, C.D., T. Kassioti, and I.K. Mitsios. 2003. Influence of liming and nitrogen forms on boron uptake by tobacco. Abstract’s Book of the 8th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January 2003, Cape Town pp. 164.
25. Alatas, J., C. D. Tsadilas, V. Samaras, and J. Sgouras. 2003. Comparison of two methods of lime requirements determination. Abstract’s Book of the 8th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January 2003, Cape Town pp. 186.
26. C. D. Tsadilas. 2003. Determination of available soil boron to apple trees. Abstract’s Book of the 8th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January 2003, Cape Town pp. 163.
27. C. D. Tsadilas and I.K. Mitsios. 2003. Influence of sewage sludge application on some soil physical properties. Abstract’s Book of the 8th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January 2003, Cape Town pp. 102.
28. C. D. Tsadilas, N. Karaivazoglou, N. Tsotsolis, and C. Vergos. 2003. Influence of liming and nitrogen form on cadmium, manganese, and iron uptake by tobacco plant. Abstract’s Book of the 8th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January 2003, Cape Town pp. 191.
29. E. E. Golia, E.E., I. K. Mitsios and C. D. Tsadilas. 2003. Concentration of heavy metals (Zn, Cu, Mn, Fe, Cd and Pb) in soils and irrigation water in Thessaly area (central Greece). Abstract’s Book of the 8th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January 2003, Cape Town pp. 153.
30. Mitsios, I.K., E. E. Golia1, and C. D. Tsadilas. 2003. Heavy metals concentration in soils and irrigation water in Thessaly region, central Greece. Abstract’s Book of the 8th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January 2003, Cape Town pp. 157.
31. C. D. Tsadilas, J. Alatas, G. Argyropoulos, and S. Saheen. 2006. Influence of biosolids application on soil quality. Book of Abstracts of the International Conference “Soil Protection Straegy – Needs and Approaches for Policy Support”. 9-11 March 2006, IUNG-PIB, Pulawy, Poland. pp. 39-40.
32. Sabry M. Shaheen and Christos D. Tsadilas. 2006. Inorganic phosphorus forms in some entisols and aridisols of egypt. International conference of Bioavailability of pollutants and soil remediation . September, 10-13. Sevilla, Spain.
33. Sabry Shaheen, C.D. Tsadilas, Th. Mitsibonas, and M. Tzouvalekas. 2007. Distribution Coefficient of Copper in different soils from Egypt and Greece. Abstract book of 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 11th – 15th June, 2007, Budapest, Hungary. pp. 23.
34. Christos Tsadilas, Sabry Shaheen, V. Samaras, D. Gizas, and Zh. Hu. 2007. Influence of fly ash application on copper and zinc sorption by acidic soil amended with sewage sludge. Abstract book of 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 11th – 15th June, 2007, Budapest, Hungary. pp. 44.
35. E. Tsadila, C. Tsadilas, S. Stamatiadis, J. Sgouras, and N. Christodoulakis. 2007. Long term impact of excessive application of biosolids in an olive grove. Abstract book of 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 11th – 15th June, 2007, Budapest, Hungary. pp. 106.
36. E. Tsadila, C. Tsadilas, and S. Stamatiadis. 2007. Influence of land use on on chemical indicators of soil quality. Abstract book of 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 11th – 15th June, 2007, Budapest, Hungary. pp. 107.
37. S. Shaheen and C.D. Tsadilas. 2007. Concentration of lead in soils and some vegetable plants in north Nile Delta as affected by soil type and irrigation water. Abstract book of 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 11th – 15th June, 2007, Budapest, Hungary. pp. 127.
38. Sabry M. Shaheen, Christos D. Tsadilas, V. Samaras, and John Sgouras. 2007. DISTRIBUTION OF TOTAL AND AB-DTPA-EXTRACTABLE VANADIUM IN SOIL PROFILES FROM EGYPT AND GREECE. 9th International Conference of Bio-geochemistry of trace elements. July,15-19. Beijing, China.
39. Sabry M. Shaheen and Christos D. Tsadilas. 2007. Adsorption and lability of the adsorbed cadmium and lead by different soils from egypt and greece. 9th International Conference of Bio-geochemistry of trace elements. July.,15-19. Beijing, China.
40. Sabry Shaheen, Christos Tsadilas, Vassilios Samaras and Dimitrios Gizas. 2007. Cadmium adsorption by alfisol as influenced by fly ash and sewage sludge application. 3rd International conference of Environmental Sciences and Technology. August, 6-9. Houston, Texas, USA.
41. Christos Tsadilas, Sabry Shaheen, Vasilios Samaras, Zenqi Hu. 2007. Influence of fly ash and sewage sludge application on the bioavailability and phytoextraction of heavy metals by triticum vulgare grown in an acidic alfisol. Cost action 859-Meeting of working group 4. October, 15-17. Verneuil-en-Halatte, France.
42. Shaheen, S. M., Tsadilas, C.D.; Samaras, V and Dimitrios, G. 2007. Cadmium adsorption by Alfisols as influenced by fly ash and sewage sludge application. 3rd International conference of Environmental Sciences and Technology. August, 6-9. Houston, Texas, USA.
43. Tsadilas, C. D., Shaheen, S. M., Samaras, V., Hu, Z. 2008. Influence of fly ash and sewage sludge application on the bioavailability and phytoextraction of heavy metals by Triticum Vulgare grown on acidic Alfisols. Cost action 859-Meeting of working group 4. October, 15-17. Verneuil-en-Halatte, France.
44. C. D. Tsadilas, S. M. Shaheen, V. Samaras, S. Tang, and Z. Hu. 2009. Agricultural use of fly ash and sewage sludge and its impact on soil properties and bioavailability of heavy metals to wheat. 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis. July, 20-24, Santa Rosa, California, USA.
45. C. D. Tsadilas, S. M. Shaheen, V. Samaras. 2009. Influence of Coal Fly Ash and Sewage Sludge Application on Wheat Growth and Soil Chemical Properties. The 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. October, 7-11, Bari, Italy
46. Shaheen, S.M., and C. D. Tsadilas. 2009. Utilization of Biosolids in Production of Bioenergy Crops: Impact of Application Rate on Soil Properties and Bioavailability of Heavy Metals to Brasica Napus. COST Action 859. Final International Conference on:" Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety” October 12-16, Centro Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona, Switzerland.
47. Shaheen, S.M. and C. D. Tsadilas . 2009. Fractionation and Phytoextraction of Heavy Metals from a Biosolid Amended Alfisol by Bioenergy Crops. The 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. October, 7-11, Bari, Italy.
48. L. Evagelou, S. Stamatiadis, C. Tsadilas, A. Tsitouras, C. Chroni, E. Tsadila, P. Christofides, A. Blanta, V. Samaras, N. Dalezios. 2011. The Use Of Ground-sensor Nir Reflectance to Quantify Soil Organic Matter And Carbonate Content In Three Representative Fields of the Thessaly Plain (Central Greece). p.5 Abstracts Book of the 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis June 6 - 10, 2011 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece.
49. Shaheen, S. and Christos D. Tsadilas. 2011. Phosphorus Sorption And Availability to Canola Grown on an Alfisol Amended with Various Soil Amendments. p. 12. Abstracts Book of the 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis June 6 - 10, 2011 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece.
50. Ch. Noulas, C., D. Vlachostergios, and C.D. Tsadilas. 2011. Assessment of Phosphorous Supply Rate to Common Vetch (Vicia sativa L.) by Using Ion Exchange Membranes. p. 74 Abstracts Book of the 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis June 6 - 10, 2011 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece.
51. Shaheen, S. and C.D. Tsadilas. 2011. Utilization Of Biosolids In Production of Bioenergy Crops. I: Impact on Canola Biomass, Soil Properties and Nutrient Availability. p. 100 Abstracts Book of the 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis June 6 - 10, 2011 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece.
52. Tsadilas, C.D. and S.M. Shaheen. 2011. Utilization Of Biosolids In Production of Bioenergy Crops. II: Impact on Bioavailability and Heavy Metals Uptake By Canola. p. 106. Abstracts Book of the 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis June 6 - 10, 2011 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece.
53. Shaheen, S. M and C. D. Tsadilas . 2011. Sorption of Zinc by different soils from Egypt and Greece as affected by their type and properties. 11th International Conference of Bio-geochemistry of trace elements. July. 3-7. Flourens, Italy.
54. Shaheen, S. M and C. D. Tsadilas. 2011. Fractionation and Bioavailability of Trace Elements in Biosolid Amended Alfisol ten years after biosolids application. 11th International Conference of Bio-geochemistry of trace elements. July. 3-7. Flourens, Italy.
55. Shaheen, S. M., J. Ringlebe, and C. D. Tsadilas . 2013. Fractionation of Cd, Cu, Ni, and Zn in floodplain soils from Egypt and Greece. E3S Web of Conferences1, 33003. DOI: 10.1051/e3sconf/20133003. EDP Sciences.

Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

  • Διεύθυνση : ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1 – 41335 ΛΑΡΙΣΑ
  • Email : gramateia@nagref.gr
  • Τηλέφωνα : 2410 671290, 671300
  • Fax : 2410 671321

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών φυτών

Ορισμένα από τα κύρια αντικείμενα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων.
Διαβάστε περισσότερα...

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree